Chuẩn hóa chuỗi


Submit solution

Points: 1
Time limit: 10.0s
Memory limit: 500M

Author:
Problem type

Nhập xâu ký tự từ bàn phím (chuỗi có chiều dài tối đa 100 ký tự):

 • Viết hàm loại bỏ khoảng trắng bên trái xâu
 • Viết hàm loại bỏ khoảng trẳng bên phải xâu
 • Viết hàm loại bỏ các khoảng trắng thừa giữa các từ trong xâu

In ra màn hình xâu đã chuẩn hóa sau khi loại bỏ các khoảng trắng thừa

Input:
  lap        trinh        python
Output:
lap trinh python

Comments

There are no comments at the moment.