Ký tự xuất hiện nhiều nhất


Submit solution

Points: 1
Time limit: 10.0s
Memory limit: 500M

Author:
Problem type

Nhập xâu ký tự từ bàn phím, đếm xem trong xâu ký tự nào xuất hiện nhiều nhất (chuỗi có chiều dài tối đa 100 ký tự)

Input:
abcaxyz
Output:
a

Comments

There are no comments at the moment.