Đảo ngược chuỗi


Submit solution

Points: 1
Time limit: 10.0s
Memory limit: 500M

Problem type

Nhập vào một chuỗi, xuất ra màn hình chuỗi bị đảo ngược thứ tự các ký tự (chuỗi có chiều dài tối đa 100 ký tự)

Input:
lap trinh
Output:
hnirt pal

Comments

There are no comments at the moment.