Nhập xuất danh sách N sinh viên


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 500M

Author:
Problem type

Chương trình quản lý sinh viên

  • Khai báo kiểu dữ liệu SinhVien có các trường Họ tên, email, lớp và Điểm trung bình
  • Viết hàm nhập thông tin của n sinh viên
  • Viết Hàm xuất thông tin của n sinh viên (điểm trung bình làm tròn đến 2 chữ số thập phân) Trong hàm main, hãy gọi hàm nhập thông tin của n sinh viên và in thông tin của các sinh viên vừa nhập ra màn hình.

Input

2
Nguyen Van A
nguyena@gmail.com
CNTT K22A
3.55
Nguyen Van B
nguyenb@gmail.com
CNTT K22B
2.45

Output

Nguyen Van A
nguyena@gmail.com
CNTT K22A
3.55
Nguyen Van B
nguyenb@gmail.com
CNTT K22B
2.45

Comments