Nhập xuất thông tin sinh viên


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 500M

Author:
Problem type

Chương trình quản lý sinh viên

  • Khai báo kiểu dữ liệu SinhVien có các trường Họ tên, email, lớp và Điểm trung bình
  • Viết Hàm nhập thông tin của một sinh viên
  • Viết Hàm xuất thông tin một sinh viên ra màn hình (điểm trung bình làm tròn đến 2 chữ số thập phân) Trong hàm main gọi hàm nhập thông tin một sinh viên, và gọi hàm Xuất để hiển thị thông tin sinh viên vừa nhập

Comments