Số có ba chữ số: a * b * c = a + b+ c


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 542M

Problem type

Viết chương trình tìm các số nguyên gồm 3 chữ số sao cho tích của 3 chữ số bằng tổng 3 chữ số. In ra màn hình các số thỏa mãn yêu cầu theo thứ tự tăng dần

Ví dụ:
 • Số nguyên \(N = 123\) \((1 * 2* 3 = 1 + 2 + 3)\) => Thỏa mãn yêu cầu
 • Số nguyên \(N = 124\) \((1 * 2* 4 <> 1 + 2 + 4)\) => KHÔNG thỏa mãn yêu cầu
Output:
123
132
213

Comments


 • 0
  DTC235200168 - Triệu Văn Đại  commented on April 16, 2024, 12:17 p.m.

  123 132 213 231 312 321 output như này mới đúng chứ ạ


 • 0
  NhoNguoiYeuCu2101  commented on April 14, 2024, 7:24 p.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main() { vector<int> arr; for(int i = 100; i < 1000; i++) { int num = i; int a = num / 100; int b = num % 10; int c = ((num - b) / 10) % 10;

    if((a * b * c) == (a + b + c)) {
      cout << i << endl;
    }
  }
  return 0;

  }


 • 0
  DTC225200504 - Sùng A Hoa  commented on Aug. 30, 2023, 2:37 a.m.

  Không đưa ra input là gì output là gì thì biết làm như nào ???


 • 0
  DTC225200152 - Đỗ Đăng Chung  commented on April 22, 2023, 9:25 a.m.

  phải đưa ra output kiểu gì ạ : a b c hay abc mà input minh cho lặp với số lần biết trước hay phải nhập n ạ


 • 0
  Quản trị viên  commented on April 20, 2023, 1:47 a.m.

  Bạn đọc lại đầu bài nhé, admin đã giải thích rõ hơn.


 • 0
  DTC225201366 - Ma Văn Tú  commented on April 19, 2023, 4:02 a.m.

  ai giải thích lại với đọc chẳng hiểu gì


  • 0
   DTC225200495 - Lê Quang Hiệu  commented on April 19, 2023, 12:10 p.m.

   in ra các số thỏa mãn a x b x c = a + b+ c thôi


   • 0
    Quản trị viên  commented on April 22, 2023, 4:10 a.m.

    Giả sử một số nguyên gồm ba chữ số abc:

    a là số hàng trăm
    b là số hàng chục
    c là số hàng đơn vị

    Ví dụ số nguyên 123 thì a = 1, b = 2, b = 3