Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 542M

Problem type

Viết chương trình in ra tổng các số lẻ nguyên dương \(\leq n\) (với n được nhập).

Input 1
10
Output 1
25

Comments

There are no comments at the moment.