In các số chẵn nhỏ <= N


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 542M

Problem type

Viết chương trình in ra các số chẵn nguyên dương \(\leq n\) (Với n được nhập). Sao cho 15 số chẵn được in trên một dòng.

Input 1
141
Output 1
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 
92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 
122 124 126 128 130 132 134 136 138 140

Comments

There are no comments at the moment.