Tìm ước số chung lớn nhất của a, b


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 500M

Problem type

Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên a, b.

Thuật toán Euclid:
  • Nếu a chia hết cho b (a chia b dư 0) thì UCLN (a, b) bằng b
  • Nếu a chia b dư r thì UCLN (a, b) = UCLN (b, r)
Input 1
12 8
Output 1
4
Input 2
15 25
Output 2
5

Comments

There are no comments at the moment.