Tính giai thừa


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 542M

Problem type

Bài 1. Viết chương trình tính n! với n! được định nghĩa như sau:

 • \(n! = 1\) với \(n = 0\)
 • \(n! = 1 . 2 . 3 ... n\) (Tích của n số từ 1 đến n).
Input 1
0
Output 1
1
Input 2
1
Output 2
1
Input 3
3
Output 3
6

Comments


 • 0
  DTC225200504 - Sùng A Hoa  commented on Aug. 29, 2023, 6:18 a.m.

  Ad cho em hỏi là sao test case 5 của em chạy mãi không đúng nhỉ?


 • -1
  Stockhom  commented on June 13, 2023, 8:55 a.m.

  .