In các số lẻ nhỏ <= N


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 542M

Problem type

Viết chương trình in ra các số lẻ nguyên dương \( \leq n\), với \(n\) là số nguyên dương được được nhập từ bàn phím.

Input 1
4
Output 1
1 3
Input 2
5
Output 2
1 3 5

Comments

There are no comments at the moment.