Quản lý danh sách học sinh


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 500M

Problem type
Allowed languages
Python

Xây dựng lớp HocSinh gồm có các thuộc tính: ID, tên học sinh, quê quán, điểm toán, điểm lý, điểm hóa. Xây dựng phương thức nhập/hiện thông tin cho một học sinh. Xây dựng lớp Quản lý học sinh gồm các phương thức:

 • Phương thức nhập danh sách học sinh gồm: ID, tên học sinh, quê quán, điểm toán, điểm lý, điểm hóa
 • Phương thức in ra màn hình danh sách học sinh: ID, tên học sinh, quê quán, điểm trung bình (điểm trung bình = (toán + lý + hóa)/3)
Ghi chú: Điểm trung bình làm tròn đến 2 chữ số
Input
HS11
Nguyễn Văn A
Thái Nguyên
5.7
3.0
6.2
HS12
Nguyễn Văn B
Hà Nội
0.4
7.7
0.2
Output
HS11
Nguyễn Văn A
Thái Nguyên
4.97
HS12
Nguyễn Văn B
Hà Nội
2.77

Comments


 • 0
  DTC225201116 - Nguyễn Thái Sơn  commented on Aug. 22, 2023, 7:53 a.m.

  include <iostream>

  include <string>

  include <vector>

  include <iomanip>

  using namespace std;

  class Student { private: std::string id; std::string name; std::string country; float toan, ly, hoa; public: void input_info_student() { cout << "Nhap ID hoc sinh: \n"; getline(cin, id); cout << "Nhap ten hoc sinh: \n"; getline(cin, name); cout << "Nhap que quan hoc sinh: \n"; getline(cin, country); cout << "Nhap lan luot diem toan, ly, hoa: "; cin >> toan >> ly >> hoa; cin.ignore(); } void print_info_student() { cout << id << "\n"; cout << name << "\n"; cout << country << "\n"; cout << std::fixed << std::setprecision(2) << (toan+ly+hoa)/3 << "\n"; } };

  class Student_Manager { private: std::vector<Student> list_student; int quantity; public: void input_list_student() { for(int i = 0; i < quantity; i++) { Student student; student.input_info_student();

      list_student.push_back(student);
    }
  }
  void print_list_student() {
    for(int i = 0; i < list_student.size(); i++ ) {
      list_student[i].print_info_student();
    }
  }
  void setQuantity(int q) {
    quantity = q;
  }

  };

  int main() { Student_Manager* student_manager = new Student_Manager(); int quantity = 0; cout << "Nhap so luong hoc sinh can them"; cin >> quantity; cin.ignore(); student_manager->setQuantity(quantity);

  student_manager->input_list_student();
  student_manager->print_list_student();

  }