Tìm max bốn số


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 10.0s
Memory limit: 15M

Problem type
Allowed languages
C++, Python

Cho ba số nguyên \(a\), \(b\), \(c\), \(d\) đọc vào từ bàn phím. Hãy tìm giá trị lớn nhất của bốn số trên và in ra kết quả ra màn hình.

Input:
1 2 3 4
Outnput:
4

Comments


 • 0
  DTC225201116 - Nguyễn Thái Sơn  commented on Aug. 22, 2023, 7:23 a.m.

  include <iostream>

  using namespace std;

  int main() { int number[4] = {}; int max_number = 0;

  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    cin >> number[i];
  }
  
  for(int i = 1; i < (sizeof(number) / sizeof(int)); i++ ) {
    if(number[i] > number[max_number]) {
      max_number = i;
    }
  }
  cout << number[max_number];

  }


 • 0
  DTC225200861 - Phùng Quang Minh  commented on April 30, 2023, 3:14 a.m.

  include<stdio.h>

  int main(){ float a, b, c, d, max; scanf("%f%f%f%f", &a, &b, &c,&d); max=a; if(max<b) max=b; if(max<c) max=c; if(max<d) max=d; printf("%g", max); return 0; }