Tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 10.0s
Memory limit: 109M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Python

Viết chương trình đọc 2 số nguyên a, b và in ra kết quả của phép (\(+\)), phép trừ (\(-\)), phép nhân (\(*\)), phép chia (\(/\)) ra màn hình. Nhận xét kết quả chia 2 số nguyên.

Ghi chú: mặc định giá trị của b khác 0 (không cần kiểm tra trường hợp giá trị của b = 0).

Ví dụ :

Input:
3 2
Output:
5
1
6
1.5

Comments


  • 0
    Đỗ Huy Khoa  commented on July 25, 2023, 1:09 p.m.

    a+b=c b=2 a=5 print(c)