Tính chu vi và diện tích hình tam giác


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 10.0s
Memory limit: 15M

Problem type

Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình tam giác có chiều dài ba cạnh là \(a, b, c\) (được nhập từ bàn phím).

Hướng dẫn:
 • Nhập chiều dài ba cạnh lưu vào biến \(a, b, c\)
 • Chu vi hình tam giác: \(chuVi = a + b + c\)
 • Diện tích hình tam giác: \( dienTich = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))} \) với \( p = (a +b + c)/2\)
Input:
3 4 5
Output:
12
6

Comments


 • 0
  DTC235200417 - Đỗ Trung Kiên  commented on Nov. 14, 2023, 1:30 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main(){ int a,b,c; cin>>a>>b>>c; int cv=a+b+c; float p=(float)cv/2; float s=sqrt(p(p-a)(p-b)*(p-c)); cout<<cv<<endl; cout<<s; return 0; }


 • 0
  DTC235200417 - Đỗ Trung Kiên  commented on Nov. 14, 2023, 1:26 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main(){ int a,b,c; cin>>a>>b>>c; int cv=a+b+c; float p=(float)cv/2; float s=sqrt(p(p-a)(p-b)*(p-c)); cout<<cv<<endl; cout<<s; return 0; }


 • 0
  kienit2005  commented on Nov. 4, 2023, 3:02 p.m.

  binh thuong ma :

  include <iostream>

  include <cmath>

  using namespace std; // code by kienit.vn int main() { int a,b,c,p,chuvi,s; cin >>a >> b >>c; chuvi = a+b+c; p = (a+b+c)/2; s = sqrt((p(p-a)(p-b)*(p-c))); cout << chuvi<<endl; cout << s<<endl; return 0; }


 • 0
  DTC225010013 - Bùi Hoàng Dũng  commented on Nov. 3, 2023, 3:23 a.m.

  Cho điều kiện của tam giác rồi, để kiểu dữ liệu đúng rồi mà sao chạy vẫn lỗi vậy ?


 • 0
  DTC225200585 - Nguyễn Quốc Hưng  commented on April 29, 2023, 10:25 a.m.

  nếu a,b hoặc c=0 thì in ra kết quả là gì vậy,nó toàn báo lỗi thôi