Tính chu vi và diện tích hình tam giác


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 10.0s
Memory limit: 500M

Problem type

Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình tam giác có chiều dài ba cạnh là \(a, b, c\) (được nhập từ bàn phím).

Hướng dẫn:
 • Nhập chiều dài ba cạnh lưu vào biến \(a, b, c\)
 • Chu vi hình tam giác: \(chuVi = a + b + c\)
 • Diện tích hình tam giác: \( dienTich = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))} \) với \( p = (a +b + c)/2\)
 • Lấy độ chính xác 2 chữ số thập phân
Input:
3 4 5
Output:
12.00
6.00

Comments


 • 0
  DTC235200283 - Giàng Seo Hòa  commented on March 18, 2024, 4:26 a.m.

  include<stdio.h>

  include<math.h> // thu vien cac ham toam hoc

  int main(){ float a, b, c, cv, p; float dt; scanf("%f %f %f", &a,&b,&c); cv=a+b+c; //De lay gia tri so thuc cua b thuc phai ep kieu (float) p=(float)((a+b+c)/2); // p la nua chu vi

  dt=sqrt(p(p-a)(p-b)*(p-c)); printf("%.2f\n",cv); // co the dung %g (khoa hoc hon ) thay .2f printf("%.2f",dt);

  return 0;

  }


 • 0
  DTC235200821 - Đinh Thị Ánh Tuyết  commented on March 18, 2024, 4:12 a.m.

  include<stdio.h>

  int main(){ float a, b; scanf("%f %f", &a, &b); printf("%.2f\n", (a+b)2); // \n - dua con tro xuong dong printf("%.2f", ab); return 0; }


 • 0
  DTC235200417 -   commented on Nov. 14, 2023, 1:30 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main(){ int a,b,c; cin>>a>>b>>c; int cv=a+b+c; float p=(float)cv/2; float s=sqrt(p(p-a)(p-b)*(p-c)); cout<<cv<<endl; cout<<s; return 0; }


 • 0
  DTC235200417 -   commented on Nov. 14, 2023, 1:26 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main(){ int a,b,c; cin>>a>>b>>c; int cv=a+b+c; float p=(float)cv/2; float s=sqrt(p(p-a)(p-b)*(p-c)); cout<<cv<<endl; cout<<s; return 0; }


 • 0
  kienit2005  commented on Nov. 4, 2023, 3:02 p.m.

  binh thuong ma :

  include <iostream>

  include <cmath>

  using namespace std; // code by kienit.vn int main() { int a,b,c,p,chuvi,s; cin >>a >> b >>c; chuvi = a+b+c; p = (a+b+c)/2; s = sqrt((p(p-a)(p-b)*(p-c))); cout << chuvi<<endl; cout << s<<endl; return 0; }


 • 0
  DTC225010013 - Bùi Hoàng Dũng  commented on Nov. 3, 2023, 3:23 a.m.

  Cho điều kiện của tam giác rồi, để kiểu dữ liệu đúng rồi mà sao chạy vẫn lỗi vậy ?


 • 0
  DTC225200585 - Nguyễn Quốc Hưng  commented on April 29, 2023, 10:25 a.m.

  nếu a,b hoặc c=0 thì in ra kết quả là gì vậy,nó toàn báo lỗi thôi