Tổng dãy số nguyên (sử dụng link list)


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 542M

Author:
Problem type

Cho dãy số nguyên gồm \(n\) phần tử. In ra màn hình tổng các phần tử trong dãy

Yêu cầu cài đặt bằng danh sách liên kết

Đầu vào:
  • Số nguyên dương n (\(0 < n \leq 1000\))
  • Giá trị trị các phần tử của mảng A
Đầu ra:
  • Tổng các phần tử trong dãy
Input
5
1 2 3 4 5
Output
15

Comments


  • 0
    Thanh_Tung_238  commented on May 26, 2024, 7:56 p.m.

    m=int(input()) s=input() t=[] tong=0 for i in range(len(s)-1): t.append(s[i]) for j in range(len(t)): tong=tong+int(t[j]) print(tong)