A cộng B


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 500M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Python

Tudor đang ngồi trong lớp toán, trên máy tính xách tay của mình. Rõ ràng, anh ta không chú ý trong tình huống này. Tuy nhiên, anh ấy được giáo viên dạy toán của mình yêu cầu giải một số bài toán. Vì giáo viên dạy toán của anh ấy không kỳ vọng nhiều vào Tudor nên anh ấy chỉ cần làm một số bài toán cộng đơn giản. Tuy nhiên, đơn giản đối với bạn và tôi có thể không đơn giản đối với Tudor, vì vậy hãy giúp anh ấy!

Thông số đầu vào

 • Dòng đầu nhập một số nguyên N (\(1 \leq N \leq 100000\))
 • N dòng tiếp theo là cặp hai số nguyên (mỗi số nguyên có giá trị nhỏ hơn 1.000.000.000), đây là hai số cần tính tổng.

Đặc điểm kỹ thuật đầu ra

Xuất ra N dòng mỗi dòng một số nguyên, lời giải của các bài toán cộng theo thứ tự.

Input:

2
1 1
-1 0

Ouput:

2
-1

Một số code ví dụ bằng ngôn ngữ python, java, C/C++

Code ví dụ bằng C++
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  int N;
  cin >> N;

  for (int i = 0; i < N; i++) {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a + b << endl;
  }
}
Code ví dụ bằng C
#include <stdio.h>

int main() {
  int N;
  scanf("%d\n", &N);

  for (int i = 0; i < N; i++) {
    int a, b;
    scanf("%d %d\n", &a, &b);
    printf("%d\n", a + b);
  }
}
Code ví dụ bằng Python 2
N = int(raw_input())

for _ in xrange(N):
  a, b = map(int, raw_input().split())
  print a + b
Code ví dụ bằng Python 3
N = int(input())

for _ in range(N):
  a, b = map(int, input().split())
  print(a + b)
Code ví dụ bằng Java
import java.util.*;

public class APlusB {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);

    int N = in.nextInt();
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      int a = in.nextInt();
      int b = in.nextInt();
      System.out.println(a + b);
    }
  }
}

Comments

There are no comments at the moment.