Gợi ý khi làm bài


posted on April 14, 2023, 5:44 p.m.

Các bạn chú ý khi làm bài: Nếu đầu bài không nêu rõ kiểu dữ liệu nhập vào là số nguyên hay số thực thì mặc định dữ liệu nhập vào là số thực.


Comments

There are no comments at the moment.