THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tín

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Sai
4 QUATANG Đúng
5 VEHINH Đúng
6 HCN RONG Đúng
7 Đi làm Đúng
8 Bưởi to Đúng
9 Tam giác cân Đúng
10 Đếm số dư Đúng
11 Kinh Doanh Sai
12 Sudoku Đúng
13 Cây khế Đúng
14 PUPG Đúng
15 Mật khẩu Đúng
16 Dò mìn Đúng
17 ĐẾM TIỀN Đúng
18 MIN TẬP ĐẾM Đúng
19 HIỂN THỊ VĂN BẢN Đúng
20 MÁY ĐẾM TỪ Đúng
21 KHÔI PHỤC DỮ LIỆU Đúng
22 Cổng AND Đúng
23 HALLOWEEN Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày