THÔNG TIN CÁ NHÂN

mdquang25

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Sai
4 MAHOA Đúng
5 VEHINH Đúng
6 HCN RONG Đúng
7 Đi làm Đúng
8 Bưởi to Đúng
9 Tam giác cân Đúng
10 Đếm số dư Đúng
11 Kinh Doanh Sai
12 PUPG Đúng
13 Mật khẩu Đúng
14 Ghép số rời rạc Đúng
15 Mở khóa Đúng
16 The Forest Sai
17 Nhà máy Binary Sai
18 Bơm Dầu Đúng
19 Hệ thống điện Sai
20 HALLOWEEN Đúng
21 Sắp người xuống bè Đúng
22 Dãy con nhỏ nhất Sai
23 Phép toán trừ Sai
24 Tô mầu Đúng
25 Gửi yêu cầu kết bạn Đúng
26 Tìm đường đi trong mỏ vàng có tổng trữ lượng lớn nhất Đúng
27 Đoàn tàu du lịch Sai
28 Thu hoạch nấm Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy4_2022 24/11/2022