THÔNG TIN CÁ NHÂN

viethungit

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 MAHOA Đúng
4 VEHINH Đúng
5 Tính giá sách Đúng
6 Cai Nghiện Game Đúng
7 Ghép số Đúng
8 TicTacToe Đúng
9 Chia kẹo Sai
10 Ghép số rời rạc Đúng
11 Mở khóa Đúng
12 Hệ thống điện Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày