THÔNG TIN CÁ NHÂN

ngamy

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 CONGDON Sai
2 MAHOA Đúng
3 QUATANG Sai
4 Mật khẩu Đúng
5 Dự trữ nước Đúng
6 Nhập môn lập trình Đúng
7 Lát gạch quảng trường Đúng
8 Đèn Đường Đúng
9 Mảng số đẹp Sai
10 Beautiful Number Đúng
11 TicTacToe Đúng
12 Chia kẹo Đúng
13 Ghép số rời rạc Đúng
14 Mở khóa Đúng
15 The Forest Sai
16 Bơm Dầu Đúng
17 Hệ thống điện Đúng
18 HALLOWEEN Đúng
19 Sắp người xuống bè Đúng
20 Dãy con nhỏ nhất Đúng
21 Phép toán trừ Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày