THÔNG TIN CÁ NHÂN

TheBlueStar

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Đúng
4 MAHOA Đúng
5 VEHINH Đúng
6 HCN RONG Đúng
7 Đi làm Đúng
8 Đếm số dư Đúng
9 PUPG Đúng
10 Mật khẩu Đúng
11 MIN TẬP ĐẾM Đúng
12 Dự trữ nước Sai
13 Nhập môn lập trình Đúng
14 Cổng AND Đúng
15 Các bóng đèn Đúng
16 TEST IQ Đúng
17 Cai Nghiện Game Đúng
18 Ghép số rời rạc Sai
19 Mở khóa Đúng
20 Flowers Sai
21 Phép toán trừ Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy4_2022 24/11/2022
1 Quy3_2022 22/10/2022