THÔNG TIN CÁ NHÂN

vantu

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Sai
4 MAHOA Sai
5 QUATANG Sai
6 VEHINH Đúng
7 HCN RONG Đúng
8 Bưởi to Đúng
9 Đếm số dư Đúng
10 Mật khẩu Đúng
11 Dò mìn Sai
12 Dự trữ nước Sai
13 Nhập môn lập trình Đúng
14 Beautiful Number Đúng
15 Mở khóa Đúng
16 The Forest Sai
17 Bơm Dầu Đúng
18 Hệ thống điện Đúng
19 Hội chợ Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy4_2022 24/11/2022
1 Quy3_2022 22/10/2022