THÔNG TIN CÁ NHÂN

ktpm A

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 VEHINH Đúng
4 HCN RONG Đúng
5 Đi làm Đúng
6 Tam giác cân Đúng
7 Đếm số dư Đúng
8 PUPG Đúng
9 Mật khẩu Đúng
10 ĐẾM TIỀN Đúng
11 MIN TẬP ĐẾM Đúng
12 Nhập môn lập trình Đúng
13 Cổng AND Đúng
14 Lát gạch quảng trường Đúng
15 Chuỗi nguy hiểm Đúng
16 Công tắc thông minh Đúng
17 TEST IQ Đúng
18 Đèn Đường Đúng
19 Chia kẹo Sai
20 Mở khóa Đúng
21 Flowers Sai
22 HALLOWEEN Đúng
23 Sắp người xuống bè Sai
24 Dãy con nhỏ nhất Sai
25 Phép toán trừ Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày