THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nguyễn Tuấn Anh

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Sai
4 VEHINH Đúng
5 HCN RONG Đúng
6 Đi làm Đúng
7 Mật khẩu Đúng
8 Lát gạch quảng trường Sai
9 TEST IQ Sai
10 Cai Nghiện Game Đúng
11 Ghép số Đúng
12 Beautiful Number Đúng
13 Chia kẹo Đúng
14 Ghép số rời rạc Sai
15 Mở khóa Đúng
16 Flowers Sai
17 Bơm Dầu Sai
18 Dãy con nhỏ nhất Sai
19 Phép toán trừ Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy3_2022 22/10/2022