THÔNG TIN CÁ NHÂN

MÙ Coder

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Đúng
4 VEHINH Đúng
5 HCN RONG Đúng
6 Đi làm Sai
7 Tam giác cân Đúng
8 Đếm số dư Đúng
9 PUPG Đúng
10 Tính giá sách Đúng
11 Mật khẩu Đúng
12 MIN TẬP ĐẾM Đúng
13 Nhập môn lập trình Đúng
14 Cổng AND Đúng
15 Chuỗi nguy hiểm Đúng
16 TEST IQ Đúng
17 Ghép số Sai
18 Beautiful Number Đúng
19 Chia kẹo Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày