THÔNG TIN CÁ NHÂN

loser

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 MAHOA Đúng
4 VEHINH Đúng
5 HCN RONG Đúng
6 Đi làm Đúng
7 Bưởi to Đúng
8 Tam giác cân Đúng
9 PUPG Đúng
10 Dò mìn Đúng
11 Nhập môn lập trình Đúng
12 Lát gạch quảng trường Đúng
13 Ghép số Sai
14 Beautiful Number Đúng
15 Mở khóa Đúng
16 Flowers Sai
17 Bơm Dầu Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy4_2022 24/11/2022
1 Quy3_2022 22/10/2022