THÔNG TIN CÁ NHÂN

VanCap

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Đúng
4 VEHINH Đúng
5 HCN RONG Đúng
6 Đi làm Sai
7 Tam giác cân Đúng
8 Đếm số dư Đúng
9 PUPG Đúng
10 Tính giá sách Đúng
11 Mật khẩu Đúng
12 Bán hàng Đúng
13 MIN TẬP ĐẾM Đúng
14 Nhập môn lập trình Đúng
15 Cổng AND Đúng
16 Lát gạch quảng trường Đúng
17 Chuỗi nguy hiểm Đúng
18 TEST IQ Đúng
19 Chia kẹo Sai
20 Ghép số rời rạc Sai
21 HALLOWEEN Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy4_2022 24/11/2022
1 Quy3_2022 22/10/2022