THÔNG TIN CÁ NHÂN

lamlybidash

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 MAHOA Đúng
4 VEHINH Đúng
5 HCN RONG Đúng
6 Đi làm Đúng
7 Bưởi to Sai
8 Đèn Đường Sai
9 Cửa hàng số học Đúng
10 Index Sai
11 Ghép số Sai
12 TicTacToe Đúng
13 Chia kẹo Đúng
14 Ghép số rời rạc Đúng
15 Mở khóa Đúng
16 Hệ thống điện Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy4_2022 24/11/2022
1 Quy3_2022 22/10/2022