THÔNG TIN CÁ NHÂN

bongbaby

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Sai
4 MAHOA Đúng
5 VEHINH Đúng
6 HCN RONG Đúng
7 Đi làm Đúng
8 Bưởi to Đúng
9 Tam giác cân Đúng
10 Đếm số dư Đúng
11 Sudoku Đúng
12 Cây khế Sai
13 PUPG Đúng
14 Tính giá sách Đúng
15 Mật khẩu Đúng
16 Bán hàng Đúng
17 ĐẾM TIỀN Đúng
18 MIN TẬP ĐẾM Đúng
19 HIỂN THỊ VĂN BẢN Sai
20 Dự trữ nước Đúng
21 Nhập môn lập trình Đúng
22 Cổng AND Đúng
23 Các bóng đèn Đúng
24 Lát gạch quảng trường Đúng
25 Chuỗi nguy hiểm Đúng
26 Công tắc thông minh Đúng
27 COVID Đúng
28 TEST IQ Đúng
29 Cai Nghiện Game Đúng
30 Đèn Đường Đúng
31 Mảng số đẹp Sai
32 Ghép số Đúng
33 Beautiful Number Đúng
34 TicTacToe Đúng
35 Chia kẹo Đúng
36 Ghép số rời rạc Đúng
37 Mở khóa Đúng
38 Flowers Sai
39 Nhà máy Binary Sai
40 Bơm Dầu Đúng
41 Hệ thống điện Đúng
42 HALLOWEEN Đúng
43 Sắp người xuống bè Đúng
44 Dãy con nhỏ nhất Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy4_2022 24/11/2022
1 Quy3_2022 22/10/2022