THÔNG TIN CÁ NHÂN

sonbac2003

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Đúng
4 MAHOA Đúng
5 VEHINH Đúng
6 HCN RONG Đúng
7 Đi làm Đúng
8 PUPG Đúng
9 Mảng số đẹp Đúng
10 Beautiful Number Đúng
11 TicTacToe Đúng
12 Mở khóa Đúng
13 The Forest Sai
14 Nhà máy Binary Đúng
15 Bơm Dầu Đúng
16 Hệ thống điện Đúng
17 HALLOWEEN Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy4_2022 24/11/2022
1 Quy3_2022 22/10/2022