THÔNG TIN CÁ NHÂN

Hop

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Đúng
4 MAHOA Đúng
5 QUATANG Đúng
6 Cây khế Đúng
7 Tính giá sách Đúng
8 Mảng số đẹp Đúng
9 TicTacToe Đúng
10 Ghép số rời rạc Đúng
11 The Forest Đúng
12 Nhà máy Binary Đúng
13 Bơm Dầu Đúng
14 Hệ thống điện Đúng
15 HALLOWEEN Đúng
16 Sắp người xuống bè Đúng
17 Dãy con nhỏ nhất Đúng
18 Phép toán trừ Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Quy3_2022 22/10/2022
1 CK-2021 08/01/2022