THÔNG TIN CÁ NHÂN

daqnamper

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 VEHINH Đúng
4 HCN RONG Đúng
5 Đi làm Đúng
6 Bưởi to Đúng
7 Tam giác cân Đúng
8 PUPG Đúng
9 Cổng AND Đúng
10 Chia kẹo Sai
11 HALLOWEEN Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 CK-2021 08/01/2022