THÔNG TIN CÁ NHÂN

sonkkk

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 HCN RONG Đúng
2 PUPG Đúng
3 Tính giá sách Đúng
4 Mật khẩu Đúng
5 Bán hàng Đúng
6 ĐẾM TIỀN Đúng
7 MIN TẬP ĐẾM Đúng
8 HIỂN THỊ VĂN BẢN Đúng
9 MÁY ĐẾM TỪ Đúng
10 KHÔI PHỤC DỮ LIỆU Đúng
11 Dự trữ nước Đúng
12 Nhập môn lập trình Đúng
13 Cổng AND Đúng
14 Các bóng đèn Đúng
15 Lát gạch quảng trường Đúng
16 Chuỗi nguy hiểm Đúng
17 Công tắc thông minh Đúng
18 COVID Đúng
19 TEST IQ Đúng
20 Cai Nghiện Game Đúng
21 Xếp Diêm Đúng
22 Đèn Đường Đúng
23 Index Đúng
24 Ghép số Đúng
25 Beautiful Number Đúng
26 TicTacToe Đúng
27 Ghép số rời rạc Đúng
28 Mở khóa Đúng
29 Flowers Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày