THÔNG TIN CÁ NHÂN

Lê Anh Tuấn

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 TONG Đúng
2 CONGDON Đúng
3 Đi làm Sai
4 Bưởi to Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 PC082018 04/08/2018
1 IPCQ1 08/04/2018