THÔNG TIN CÁ NHÂN

Daylight

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 TONG Đúng
2 VEHINH Đúng
3 HCN RONG Đúng
4 Đếm số dư Sai
5 PUPG Đúng
6 Nhập môn lập trình Đúng
7 Cổng AND Đúng
8 Các bóng đèn Đúng
9 Lát gạch quảng trường Đúng
10 Chuỗi nguy hiểm Đúng
11 TEST IQ Sai
12 Chia kẹo Sai
13 Ghép số rời rạc Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 CK-2021 08/01/2022
1 Q3-2021 06/11/2021
2 Q2-2021 09/10/2021