THÔNG TIN CÁ NHÂN

tamcktv

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 CONGDON Đúng
2 MAHOA Đúng
3 QUATANG Đúng
4 HCN RONG Đúng
5 Đi làm Đúng
6 Bưởi to Đúng
7 Tam giác cân Đúng
8 Đếm số dư Đúng
9 Kinh Doanh Đúng
10 Sudoku Đúng
11 Cây khế Đúng
12 PUPG Đúng
13 Tính giá sách Đúng
14 Bán hàng Đúng
15 Dò mìn Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày