THÔNG TIN CÁ NHÂN

tuilathao

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 CONGDON Đúng
3 MAHOA Đúng
4 QUATANG Đúng
5 Đi làm Sai
6 Bưởi to Đúng
7 Tam giác cân Đúng
8 Đếm số dư Đúng
9 Kinh Doanh Sai
10 Sudoku Đúng
11 Cây khế Đúng
12 PUPG Đúng
13 Tính giá sách Đúng
14 Mật khẩu Đúng
15 Bán hàng Đúng
16 Dò mìn Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày