THÔNG TIN CÁ NHÂN

Evoca

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 TONG Đúng
2 HCN RONG Sai
3 Bán hàng Đúng
4 Chia kẹo Đúng
5 Ghép số rời rạc Đúng
6 Mở khóa Đúng
7 Flowers Đúng
8 The Forest Đúng
9 Nhà máy Binary Đúng
10 Bơm Dầu Đúng
11 Hệ thống điện Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày