THÔNG TIN CÁ NHÂN

lehoanganhictu

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 VEHINH Đúng
2 HCN RONG Đúng
3 Đi làm Đúng
4 Bưởi to Đúng
5 Tam giác cân Đúng
6 Đếm số dư Đúng
7 PUPG Sai
8 Tính giá sách Sai
9 Mật khẩu Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Q2-2020 29/08/2020