THÔNG TIN CÁ NHÂN

lehoanganhictu

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 VEHINH Đúng
2 HCN RONG Đúng
3 Đi làm Đúng
4 Bưởi to Đúng
5 Tam giác cân Đúng
6 Đếm số dư Đúng
7 Kinh Doanh Sai
8 PUPG Đúng
9 Tính giá sách Đúng
10 Mật khẩu Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Q3-2020 09/11/2020
1 Q2-2020 29/08/2020