THÔNG TIN CÁ NHÂN

lis2il

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Đúng
4 MAHOA Đúng
5 QUATANG Đúng
6 VEHINH Đúng
7 HCN RONG Đúng
8 Đi làm Đúng
9 Bưởi to Đúng
10 Tam giác cân Đúng
11 Đếm số dư Đúng
12 Kinh Doanh Đúng
13 Sudoku Đúng
14 Cây khế Đúng
15 PUPG Sai
16 Tính giá sách Sai
17 Mật khẩu Sai
18 Bán hàng Sai
19 Dò mìn Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Q2-2020 29/08/2020