THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trần Xuân Thanh

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 MAHOA Đúng
4 VEHINH Đúng
5 HCN RONG Đúng
6 Đi làm Đúng
7 Bưởi to Đúng
8 Tam giác cân Đúng
9 Đếm số dư Sai
10 KHÔI PHỤC DỮ LIỆU Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 CK-2021 08/01/2022