THÔNG TIN CÁ NHÂN

ntkjen

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 VEHINH Đúng
4 HCN RONG Sai
5 Đi làm Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 PC082018 04/08/2018