THÔNG TIN CÁ NHÂN

saopx02

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 MAHOA Sai
3 QUATANG Đúng
4 VEHINH Đúng
5 HCN RONG Sai
6 Đi làm Sai
7 Bưởi to Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 PC082018 04/08/2018