THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thào A Vảng (new)

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 TONG Đúng
3 CONGDON Đúng
4 MAHOA Đúng
5 QUATANG Đúng
6 VEHINH Đúng
7 HCN RONG Đúng
8 Đi làm Đúng
9 Bưởi to Đúng
10 Tam giác cân Đúng
11 Đếm số dư Đúng
12 Kinh Doanh Đúng
13 Sudoku Đúng
14 Cây khế Đúng
15 PUPG Đúng
16 Tính giá sách Đúng
17 Mật khẩu Đúng
18 Bán hàng Đúng
19 Dò mìn Đúng
20 ĐẾM TIỀN Đúng
21 MIN TẬP ĐẾM Đúng
22 HIỂN THỊ VĂN BẢN Sai
23 MÁY ĐẾM TỪ Đúng
24 Các bóng đèn Đúng
25 Chuỗi nguy hiểm Đúng
26 TEST IQ Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 Q3-2020 09/11/2020
1 Q2-2020 29/08/2020
2 PC082018 04/08/2018