THÔNG TIN CÁ NHÂN

duongyen

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 VEHINH Đúng
3 Đi làm Sai
4 Bưởi to Đúng

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 MIni_06_18 13/06/2018