THÔNG TIN CÁ NHÂN

musubi

Danh sách các bài đã làm

STT Tên bài Trạng thái
1 BESTFRIEND Đúng
2 MAHOA Đúng
3 QUATANG Đúng
4 VEHINH Đúng
5 HCN RONG Đúng
6 Đi làm Đúng
7 Bưởi to Đúng
8 Sudoku Sai
9 Cây khế Đúng
10 Bán hàng Đúng
11 KHÔI PHỤC DỮ LIỆU Đúng
12 COVID Sai

Danh sách các cuộc thi tham gia

STT Tên cuộc thi Ngày
0 PC082018 04/08/2018