Danh sách bài tập
Tên bài toán Dạng bài Mức độ Số người giải đuợc
Hội chợ de Mức dễ 0
Phép toán trừ de Mức dễ 0
Dãy con nhỏ nhất de Mức dễ 0
Sắp người xuống bè de Mức dễ 0
HALLOWEEN de Mức dễ 0
Hệ thống điện de Mức cơ bản 0
Bơm Dầu de Mức khó 0
Nhà máy Binary de Mức cơ bản 0
The Forest de Mức khó 0
Flowers de Mức cơ bản 0
Mở khóa de Mức dễ 0
Ghép số rời rạc de Mức dễ 0
Chia kẹo de Mức dễ 0
TicTacToe de Mức dễ 0
Beautiful Number de Mức cơ bản 0
Ghép số de Mức dễ 0
Mảng số đẹp de Mức khó 0
Index sắp xếp Mức dễ 0
Cửa hàng số học de Mức dễ 0
Đèn Đường de Mức dễ 0
Xếp Diêm de Mức dễ 0
Cai Nghiện Game toán Mức dễ 0
Bài Nhện de Mức cơ bản 0
TEST IQ de Mức dễ 0
COVID de Mức cơ bản 0
Công tắc thông minh de Mức dễ 0
Chuỗi nguy hiểm de Mức dễ 0
Lát gạch quảng trường de Mức dễ 0
Các bóng đèn de Mức dễ 0
Cổng AND de Mức dễ 0
Nhập môn lập trình de Mức dễ 0
Dự trữ nước sắp xếp Mức cơ bản 0
KHÔI PHỤC DỮ LIỆU de Mức khó 0
MÁY ĐẾM TỪ de Mức khó 0
HIỂN THỊ VĂN BẢN de Mức cơ bản 0
MIN TẬP ĐẾM de Mức dễ 0
ĐẾM TIỀN de Mức dễ 0
Dò mìn bfs, dfs Mức dễ 0
Bán hàng quy hoạch động Mức dễ 0
Mật khẩu de Mức dễ 0
Tính giá sách de Mức dễ 0
PUPG de Mức dễ 0
Cây khế quy hoạch động, tham lam Mức cơ bản 3
Sudoku vét cạn Mức cơ bản 4
Kinh Doanh sắp xếp, hàng đợi Mức cơ bản 3
Đếm số dư toán Mức dễ 3
Tam giác cân tamgiaccan Mức dễ 6
Bưởi to tìm kiếm nhị phân Mức dễ 15
Đi làm sắp xếp Mức dễ 8
HCN RONG de Mức dễ 13
VEHINH nhập xuất Mức dễ 16
QUATANG quay lui Mức khó 5
MAHOA toán Mức dễ 6
CONGDON toán Mức khó 6
TONG tong Mức dễ 22
BESTFRIEND toán Mức dễ 26