Đoàn tàu du lịch

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Đoàn tàu hỏa chở khách du lịch ở một địa điểm nổi tiếng có n toa, toa thứ i có có ai người, i = 1… n. Khi đến nơi mọi người đều nóng lòng muốn ra. Để tránh ùn tắc và gây lộn xộn trên sân ga cứ mỗi đơn vị thời gian người ta có thể cho tất cả hành khách ở một toa xuống hoặc cho mỗi toa một người xuống.

Hãy xác định thời gian tối thiểu để mọi hành khách xuống được ga.

Dữ liệu:

Input:

  • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n (1<=n<=105)
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a1, a2, …, an (0<=ai<=109, i=1->n)

Input:

  • Một số nguyên là thời gian tối thiểu tính được.

Ví dụ

Input

Output

3

1 2 1

2